Rozumiem, zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Jest to rzecz normalna, stosowana praktycznie na każdej stronie internetowej. Więcej informacji o Cookies znajdziecie Państwo tutaj: Informacje o Cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

STATUT FUNDACJI   ŚW.  KLEMENSA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA ŚW. KLEMENSA zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez 
Krzysztofa Kononowicza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w 
Kancelarii Notarialnej w Sulęcinie przy ulicy  za numerem repertorium A nr 7244/2010 z dnia 
§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 
1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 5
Siedzibą Fundacji jest Sulęcin.
§ 6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
§ 7
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24.09.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 8
Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, łączyć 
się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.
§ 9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 10
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
§ 11
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja Św. Klemensa”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku 
§12
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§13
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje każdorazowo Minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego 
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 14
1. Niesienie pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.  
2. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.
3. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
4. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji 
5. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć 
z uwagi na niedostatek środków finansowych.
6. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
7. Niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, 
będącym w trudnej sytuacji materialnej.
§ 15
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, 
placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w §14  niniejszego Statutu:
1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.
3. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, 
w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
4. Zakup leków i środków medycznych.
5. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia 
6. Pomoc finansową i rzeczową. 
7. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo -wychowawczych i edukacyjnych.
8. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
9. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
10. Fundowanie stypendiów.
11. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
12. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  
lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.
13. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie.
14. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych poprzez zbiórki 
15. Tworzenie i realizację projektów, zgodnie z celami statutowymi, opartych o 
dofinansowanie zewnętrzne.
§ 16
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 17
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Fundacji w kwocie 
pieniężnej 5 000zł (słownie pięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
§ 18
Z funduszu założycielskiego Fundator przeznacza kwotę w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w Rozdziale V niniejszego Statutu.
§ 19
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 20
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Dochodów z majątku Fundacji.
2. Darowizn, spadków, zapisów.
3. Subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych.
4. Środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych 
organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych 
właściwymi przepisami.
5. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
6. Odsetek od depozytów bankowych.
§ 21
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 22
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą, korzystać 
z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i 
§ 23
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza - i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania takiego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czysty spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W 
przeciwnym razie Zarząd Fundacji zobowiązany jest spadek odrzucić.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 24
2. Rada Programowa Fundacji.
§ 25
Rada Programowa Fundacji  jest organem o uprawnieniach nadzorczych, doradczych i 
inicjatywnych niezależnym i w żaden sposób nie podlegającym Zarządowi Fundacji.
§ 26
W skład Rady Programowej Fundacji, zwanej dalej Radą wchodzi od 3 do 15 osób. Radę powołuje 
Fundator. Fundator ma prawo wskazać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W 
przypadku nie wskazania przez Fundatora Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, są oni 
wybierani przez członków Rady zwykłą większością głosów na pierwszym zebraniu nowej kadencji. 
Po każdym roku obrachunkowym dwóch darczyńców, którzy dokonali największych darowizn lub 
dotacji na rzecz Fundacji ma prawo przedstawić Fundatorowi propozycję osób na członków Rady.
§ 27
Członkowie Rady  nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w 
uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą 
§ 28
Kadencja Rady trwa cztery lata. Dopuszczalny jest wybór tych samych osób na kolejne kadencje 
§ 29
Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania 
§ 30
Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.
§ 31
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Fundatora, nie 
rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 32
Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i 
terminie oraz porządku obrad.
§ 33
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania 
§ 34
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego (w przypadku nieobecności Przewodniczącego),        
z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Rady, w tym 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 35
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
§ 36
W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
                                                             
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji.
2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji.
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie swojej oceny 
5. Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków na cele Fundacji.
6. Występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną 
fundacją lub likwidacją fundacji.
7. Przyznawanie odznak, medali honorowych i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych 
zasłużonych dla Fundacji.
8. Wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji niezależnie od organu 
§ 37
§38
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
2. Śmierci członka Rady Fundacji
3. Odwołania przez Fundatora
§ 39
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem liczy od 3 do 7 osób i jest powoływany przez 
Fundatora na okres 6 lat. 
2. W przypadku śmierci Fundatora na jego miejsce w Zarządzie, Rada Fundacji powołuje 
osobę spośród osób wskazanych przez pozostałych członków Zarządu i dwóch największych 
donatorów Fundacji na okres do zakończenia kadencji Zarządu Fundacji. 
3. Do procedury wskazanej w pkt 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio §34 
4. W przypadku śmierci Fundatora, Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji.
§ 40
Fundator wskazuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji oprócz I kadencji Zarządu, który 
wskazany jest w niniejszym statucie w następującym składzie:
1. Mariola Koszela – Prezes Zarządu
2. Edyta Weychan – Wiceprezes Zarządu
3. Helena Kononowicz – Członek Zarządu
4. Agnieszka Szeląg – Członek Zarządu 
Fundator może dokonywać zmian w składzie Zarządu I kadencji zgodnie z zapisami w §45.
§ 41
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 42
Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Fundator.
§ 43
Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane z 
wypracowanych i pozyskanych środków finansowych,  bez naruszania zasobów finansowych 
przekazanych przez Fundatora.
§ 44
Członkostwo w Zarządzie ustaje z w przypadku: 
1. Odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji w przypadku śmierci Fundatora
2. Rezygnacji z funkcji przez członka Zarządu Fundacji
3. Śmierci członka Zarządu Fundacji.
§45
W przypadku przewidzianym w §44 do Zarządu Fundacji Fundator może powołać inną osobę na 
czas trwania kadencji Zarządu. W sytuacji śmierci Fundatora przed zaistnieniem sytuacji opisanej w 
§44 do wyboru członka Zarządu w trybie paragrafu niniejszego odpowiednio stosuje się §39.
§ 46
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 
kompetencji Rady i Fundatora.
§ 47
Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.
§ 48
Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w 
tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 49
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 50
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu:
2. Na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Fundatora.
§ 51
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji jest ważne, jeżeli zostanie złożone przez dwóch członków 
Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 52
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej za zewnątrz.
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz preliminarza jej 
4. Podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
5. Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych.
6. Prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad 
wynagradzania oraz ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla 
pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji oraz w działalności 
7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i 
przedstawianie ich Fundatorowi i Radzie Fundacji.
8. Występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną 
fundacją lub likwidacją fundacji.
9. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 53
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. Handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi.
2. Działalność wydawnicza.
3. Usługi reklamowe i marketingowe oraz pośrednictwo w zakresie tych usług.
4. Urządzanie loterii fantowych, konkursów audio-tele.
§ 54
Dochody osiągnięte z działalności, o której mowa w § 53 przeznaczone będą na realizację celów 
statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągnięte z działalności 
gospodarczej zawartej w § 53 pkt. 4 przeznaczone będą w całości na realizację określonych w 
zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonym celów społecznie 
§ 55
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej - 
przez jednostki organizacyjne zwane dalej "zakładami".
§ 56
Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa 
regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Kierownik Zakładu 
jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed 
§ 57
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 
obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i celu Fundacji
§ 58
Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i 
Zarządu Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji po 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 59
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o 
połączeniu podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.
§ 60
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 61
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu 
§ 62
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o 
fundacjach, na rzecz najbardziej licznej w danym okresie ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej 
§ 63
Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
§ 64
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy .